Vrijzinnigheid

De vrijzinnige kerk is een gemeenschap van gewone mensen die zich aangesproken voelen en aangeraakt weten door de aspecten liefde, verdraagzaamheid, openheid en zorg voor elkaar. Met deze aspecten staan wij van oudsher in de traditie van het christelijke geloof. Wij willen deze traditie op een bepaalde wijze in ere houden. We proberen dat te doen door in ons leven ruimte te maken voor door de kernwaarden zoals hierboven genoemd. We geloven dat wij, mensen, deel uitmaken van een groter geheel, iets dat boven onszelf en onze dagelijkse werkelijkheid uitstijgt en dat ons hoop en vertrouwen geeft. Dat mag ‘God’ genoemd worden, waarbij we aantekenen dat deze Naam ook met andere Namen genoemd kan worden. Wij voelen ons daar vrij in en geven aan eenieder de ruimte die hij of zij nodig heeft.

De vrijzinnigheid wordt gekenmerkt door vrijheid en ruimte van denken op godsdienstig gebied. Vrijzinnige mensen proberen vorm en inhoud te geven aan hun eigen persoonlijke spirituele zoektocht, vrij van dogmatische uitspraken en opgelegde waarheden. Aan datgene dat wij zelf als waarheid in ons leven ervaren willen wij zin en betekenis geven. Op deze wijze willen wij ons steentje bijdragen aan een meer liefdevolle, verdraagzame, open en zorgzame wereld.

Wij zoeken balans tussen religie, cultuur en wetenschap en beschouwen de bijbel als belangrijke inspiratiebron. Daarnaast putten we ook uit andere religieuze, kunstzinnige en wijsgerige bronnen. Wij proberen bovenal ons geloof in relatie te brengen tot de werkelijkheid waarin wij leven.

Door het appèl dat de vrijzinnigheid doet op de persoonlijke invulling van het geestelijk leven sluit het bijzonder goed aan bij onze (post)moderne tijd. Dat appèl biedt ons daarom niet alleen ruimte maar maakt ons ook tot mensen met een eigen verantwoordelijkheid om tot een eigen, doorleefde invulling van ons geloof te komen en die met elkaar te delen en tot leven te brengen.

V.V.P. Maasdijk

Historie

De vereniging van Vrijzinnige Hervormden Maasdijk werd in november 1924 opgericht. Ds.J.P. de Graaff uit Naaldwijk en de Unie- Kerk [toen Evangelische Kerk] uit ‘s- Gravenzande zijn nauw betrokken geweest bij de oprichting van onze vereniging. Bij de oprichting meldden zich 8 dames en 28 heren aan als lid. Ds. van Wijs was een van de eerste predikanten uit die tijd. Het eerste bestuur bestond uit Dhr. N. Middelburg [voorzitter], Dhr. J.Slot[secretaris], Dhr. W. Broos [penningmeester], Dhr. J. v.d. Hout [2evoorzitter], Dhr. J. P. Lange [2e secretaris] en de leden Dhr. N.de Jong en Dhr. A. van Staalduinen. Door bereidwilligheid van het Gemeentebestuur van Naaldwijk werd de O. L. S. ter beschikking gesteld voor het houden van kerkdiensten, die toen één keer in de maand plaatsvonden.
In 1926 begon men te denken aan een eigen kerkgebouw, en werd er grond aangekocht aan de Maasdijk 40. Onder leiding van de heer J. P. Hofman werd het gebouw ontworpen en gebouwd. Op 16 november 1927 werd het kerkgebouw in gebruik genomen en kreeg de naam “Concordia”. Het gebouw werd tevens gebruikt als verenigingsgebouw, waar de gymnastiekvereniging K. D. O., de muziekvereniging E. M. M. repeteerden en er hun uitvoeringen gaven. Ook het Groene Kruis heeft er jaren haar onderdak gehad. Voor vele Maasdijkers is “Concordia” dan ook een begrip.

Bezettingstijd ’40 – ‘45

In oktober 1942 werd het kerkgebouw door de Duitse bezetters gevorderd en moesten de kerkdiensten ergens anders gehouden worden. De toenmalige voorzitter Dhr. G. S. Hofman stelde hiervoor in zijn bouwbedrijf een deel van de boerderij, de voormalige koeienstal, ter beschikking. Gelukkig kon men eind 1944 weer beschikken over het eigen kerkgebouw. Op 2 juni 1946 werd er een vrouwenvereniging opgericht, in de eerste jaren van hun bestaan kwam de vrouwenvereniging bijeen bij Mevr. Hofman thuis. Nadat in 1959 de Zonnehoek naast het kerkgebouw was gebouwd werden de bijeenkomsten daar gehouden.

Grotere zelfstandigheid

Tot 1981 was het niet mogelijk om in het eigen kerkgebouw te dopen, te trouwen of belijdenis te doen. Hiervoor moest men naar de Grote Kerk aan het Wilhelminaplein te Naaldwijk. Door de grote inzet van Ds. van Dooren, die vanaf 1979 tot september 1984 onze voorganger was, kreeg onze vereniging in 1981 een grotere zelfstandigheid, wat ondermeer inhield dat men nu wel in eigen kerkgebouw kon trouwen, belijdenis doen en mocht laten dopen. Mede door Vic. J. H. Lubbers, die in 1984 voor de tweede keer voorganger van onze gemeente werd, heeft onze vereniging jaren lang een bloeiende jeugdvereniging gehad. Helaas overleed Vic.Lubbers op 7 november 1996 op 60- jarige leeftijd. Vanaf 1997 tot 1 september 2008 was mevr. ds. C.Schoonenberg – Lems onze voorganger. Zij werd op 1 januari 2009 opgevolgd door ds. Dick Peters. Na 12,5 jaar werd dominee Dick Peters op 1 juli 2021 opgevolgd door Pastor Maria Opgelder.

Statutenwijziging

Op 13 november 2008 werden de statuten van de VVH ingrijpend gewijzigd. De vereniging kreeg de naam “Concordia“ en zij heeft zich ten doel gesteld: het bevorderen van het verenigingsleven in Maasdijk door het organiseren van diverse activiteiten en daarbij de instandhouding van het verenigingsgebouw Concordia. Op dezelfde datum 13 november 2008 werd de nieuwe vereniging de “Vereniging van Vrijzinnige Protestanten“ opgericht.

VVP

De VVP organiseert wekelijks een zondagsdienst in de ontmoetingsruimte van Concordia. Door de jaren heen waren en zijn er zo’n 50 à 75 families lid van de VVP. Een trouwe groep bezoekt de wekelijkse zondagsdienst, welke 1 x per vier weken geleid wordt door Pastor Maria Opgelder. Op de andere zondagen gaat een vrijzinnige gastpredikant voor. Maandelijks, van 19.30 uur tot 21.30 uur wordt er een gesprekskring gehouden onder leiding van Pastor Maria Opgelder.

Er wordt naar gestreefd ieder jaar een andere waarde uit het Christendom te bespreken of er worden door de gesprekskring onderwerpen aangedragen.

Informatie wordt gegeven door:

Pastor Maria Opgelder
email: maria.opgelder@kpnplanet.nl

Kerkdiensten

21 april 2024
Maasdijk
Ds. M. Driessen
28 april 2024
Honselersdijk
Ds. D. Peters
5 mei 2024
Maasdijk
Ds. D. Peters
12 mei 2024
Honselersdijk
ds. J. de Waard
19 mei 2024
Maasdijk
Ds. M. Kwant
26 mei 2024
Honselersdijk
Ds. M. Driessen
2 juni 2024
Maasdijk
9 juni 2024
Honselersdijk
ds. D. Eerland
16 juni 2024
Maasdijk
23 juni 2024
Honselersdijk
Ds. A. van Meeteren
30 juni 2024
Maasdijk
Dhr. S. de Jong
7 juli 2024
Honselersdijk
Geen evenementen gevonden!
Meer laden